Organizacja pożytku publicznego
46 814 58 59

Poradnik Pacjenta

Kwalifikacja do opieki

Hospicjum Domowe

Do hospicjum domowego kwalifikowani są pacjenci cierpiący na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby nowotworowe.

W celu objęcia opieką przez hospicjum konieczne jest:

- wskazania medyczne

- aktualne skierowanie do objęcią pielęgniarską opieką długoterminową – wystawiane przez lekarza POZ

- karta kwalifikacji pacjenta wystawiana przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej

Vademecum Pacjenta

Pakiet świadczeń udzielanych w ramach hospicjum domowego:

- wizyty lekarskie i pielęgniarskie

- całodobowy dostęp do świadczeń przez 7 dni w tygodniu

- leczenie bólu zgodnie z wytycznymi WHO

- leczenie innych objawów somatycznych

- opieka psychologiczna

- rehabilitacja (decyzja lekarza hospicjum)

- pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych

- zaspokajanie potrzeb duchowych

- bezpłatne wypożyczanie sprzętu medycznego

- opieka nad osieroconymi

Pakiet świadczeń udzielanych w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej:

- wizyty pielęgniarskie

- świadczenia pielęgniarskie w szczególności leczenie trudno gojących się ran wykonywane przez pielęgniarki posiadające umiejętności i najnowszą wiedzę w tym zakresie

- pielęgnacja przetoki

- pielęgnacja w związku z założoną rurką tracheotomijną

- założenie i usunięcie cewnika (dotyczy TYLKO kobiet!)

- przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji

- edukacja zdrowotna pacjenta oraz członków jego rodziny

- pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym

- bezpłatne wypożyczanie sprzętu medycznego pacjentom zakwalifikowanym do opieki

Prawa Pacjenta

Pacjent ma prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej,

 • samodecydowania w sprawach sprawowania opieki w ramach obowiązujących przepisów w zakresie udzielania świadczeń,

 • wpisania na listę oczekujących na świadczenie zdrowotne w przypadku braku miejsc,

 • zapewnienia osobistego bezpieczeństwa,

 • poszanowania swojej prywatności,

 • intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,

 • poszanowania wyznawanych przez pacjenta wartości moralnych i kulturowych oraz do poszanowania swoich przekonań religijnych i fizjologicznych,

 • uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania oraz rokowaniu,

 • rezygnacji na własne życzenie z informacji,

 • wskazania osoby, która ma prawo być informowana w jego imieniu o stanie zdrowia,

 • wskazania osoby, która ma prawo w przypadku śmierci pacjenta do uzyskania wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej,

 • świadomego wyrażenia zgody bądź odmowy przeprowadzenia proponowanych zabiegów medycznych,

 • otrzymania środków leczniczych i wyrobów medycznych niezbędnych (w tym sprzęt) w procesie leczenia i pielęgnacji, w zakresie wynikającym z obwiązujących przepisów,

 • zapewnienie ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej,

 • uzyskania dostępu do własnej dokumentacji medycznej oraz udostępnienia jej innym osobom i instytucjom w sposób zgodny z odrębnymi przepisami,

 • kontaktu telefonicznego z personelem medycznym

 • rezygnacji z opieki na własnej żądanie na każdym etapie udzielanej mu opieki, przy czym obowiązkiem lekarza jest udzielenie informacji o możliwych do przewidzenia następstwach,

 • opieki duszpasterskiej,

 • złożenia skargi w przypadku naruszenia jego praw.

Obowiązki Pacjenta

Pacjent zobowiązany jest:

 • przestrzegać obowiązujące przepisy związane z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Domowej Opieki Hospicyjnej Stowarzyszenia „Hospicjum” w Rawie Mazowieckiej,

 • przestrzegać zaleceń lekarskich i pielęgniarskich,

 • poinformować personel medyczny (lekarz, pielegniarka) o przyjmowaniu leków, bądź innych preparatów leczniczych, ziół itp. zaleconych przez innych lekarzy do ponoszenia odpowiedzialności za mienie Poradni Domowej Opieki Hospicyjnej Stowarzyszenia „Hospicjum” w Rawie Mazowieckiej przekazane mu do używania na czas sprawowania nad nim opieki. W przypadku powstania szkody w mieniu Poradni na skutek zawinionego działania pacjenta, bądź członka jego rodziny, bądź opiekuna, zobowiązany jest do naprawy lub uiszczenia równowartości naprawy, a w przypadku, gdy naprawa będzie przewyższać koszt zakupu nowego sprzętu, jego zakup,

 • pacjent nie ma prawa żądać od personelu poradni usług, które nie wynikają ze świadczeń gwarantowanych w zakresie sprawowanej nad nim opieki,

 • informować personel medyczny, sekretariat Poradni o wszystkich wizytach u lekarzy specjalistów, pobytach w szpitalu niezwłocznie po zaistnieniu owej sytuacji tj. tego samego dnia lub na zaraz drugi dzień.

 

Zasady wypożyczania sprzętu

Zasady wypożyczania sprzętu:

 • Pacjent będący pod opieką Poradni Domowej Opieki Hospicyjnej Stowarzyszenia „Hospicjum” ma wypożyczany sprzęt nieodpłatnie.

 • Po sprzęt można się zgłaszać w godzinach pracy biura Poradni.

Pacjent wypożyczając sprzęt zobowiązuje się do:

 • korzystania z niego zgodnie z udzieloną mu/opiekunowi/członkowi rodziny instrukcją obsługi

 • naprawy lub uiszczenia równowartości naprawy sprzętu, a w przypadku, gdy naprawa będzie przewyższać koszt zakupu nowego sprzętu, jego zakup

 • zwrócenia sprzętu (czystego i nieuszkodzonego) bez niepotrzebnej zwłoki w przypadku, gdy nie jest on wykorzystywany.